Pereiti prie turinio

Summary Austė Nakienė. Jiems kažkas pa­ sakė, kad taip galima išvengti plaučių trūkimo. Aš svarstau, kuri vis dėlto dar galėtų būti. Tarsi būtume mėginusios prasibrauti prie pabūklų ar dar kaip nors pažaisti kareivius. Ponia Vajers pasakojo, kad jos rūsyje aižėjo plaučiai.

Summary Summary 36 Lina Būgienė. Summary 92 Povilas Krikščiūnas. Ar varijuoja grandininiai laiškai? Summary Bronislava Kerbelytė.

Summary Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Summary 6 Dovilė Kulakauskienė. Summary Eglė Savickaitė. Summary Austė Riebiai deganti zuhause. Summary Jūratė Petrikaitė. Summary Leonardas Sauka.

F O L K L O R E S T U D I E S XXXV

Summary Aelita Kensminienė. Summary Rimantas Balsys.

Nuo metų liepos jai artimas žmogus visus užrašus perspausdino mašinėle.

Summary Rainer Eckert. Padavimai iš m. Publikacijose nagrinėjama tradicinių žanrų kaita, jų sąveika su šiuolaikine kultūra, naujų folkloro formų radimasis ir paplitimas, folklorizmo reiškinys, iškeliamos šiuolaikinio folkloro rinkimo bei tyrimo problemos. Tomas pradedamas Jurgos Jonutytės publikacija, kurioje autorė, remdamasi fenomenologinės ir naratologinės metodikų deriniu, prabyla apie folkloristams aktualią tradicijos sampratą ir šiuolaikinę jos kaitą.

Tradicinio folkloro sunykimas ir dėl to kylantis poreikis permąstyti pačią folkloro sampratą svarbiausias šių dienų folkloristų uždavinys, kuris mėginamas spręsti pasitelkiant užsienio kolegų patirtį.

mažo intensyvumo deginti daugiau riebalų

Bronė Stundžienė, remdamasi rusų folkloristų darbais, aptaria pastaraisiais metais užrašomos folklorinės medžiagos bendruosius bruožus ir galimas tyrimų kryptis, o Lina Būgienė pristato Vakarų šalyse itin aktyviai plėtojamą tarpdalykinių tyrimų sritį naratologiją ir jos teikiamas galimybes.

Atkreipiamas dėmesys į netirtas ar menkai tirtas šiuolaikinio folkloro temas: Radvilė Racėnaitė gilinasi į šiuolaikines miesto sakmes, gretindama jas su tradicine liaudies kūryba, Povilas Krikščiūnas aptaria grandininių laiškų variacijas.

Į tyrėjų akiratį pakliūva ir spaudoje funkcionuojantis folkloras. Dalia Zaikauskienė analizuoja antipatarles tradicinių patarlių perdirbinius, o Jūratė Šlekonytė Kauno dienos laikraštyje skelbtus balandžio pirmosios pokštus. Tyrimo objektu pasirinkta ir šiuolaikinė magija bei prietarai. Austė Nakienė supažindina su folklorizmo reiškiniu baltiškąja muzika.

Стратмор убил Чатрукьяна.

Taip apibendrintai vadinama m. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė pristato savitą religinio atspalvio folkloro žanrą pasakojimus apie liaudies šventąja laikomą Barborą Umiastauskaitę-Žagarietę.

Dėmesio susilaukė ir tradicinių folkloro žanrų analizė: jų kaita, laipsniškas modernėjimas arba neišvengiamas nykimas. Leonardas Sauka aptaria lietuvių kultūroje populiarios pasakos Eglė žalčių karalienė veikėjų ir vietų vardų kaitos ypatumus, o Bronislava Kerbelytė gilinasi į naujoviškuosius anekdotus, jų santykį su tradicija.

Po vieną straipsnį skirta dainuojamajai bei smulkiajai tautosakai. Tai Jūratės Petrikaitės riebiai deganti zuhause apie Silvestro Valiūno Birutės tekstu dainuojamus folklorinius variantus ir Aelitos Riebiai deganti zuhause apie mįslių morfologinius ir fonetinius ypatumus. Naujausiems baltų mitologijos tyrimams skirtame skyriuje Nijolė Laurinkienė aptaria senuosiuose istorijos šaltiniuose minimus naminius žalčius Pagirnius, Rimantas Balsys maldas į senuosius lietuvių ir prūsų dievus XIV XVII a.

Skyrelyje Iš riebiai deganti zuhause istorijos šiuosyk publikuojamas Iljos Lemeškino straipsnis, išsamiau nušviečiantis Josefo Zubatý ryšį su lietuvių tautosaka. Naująjį folklorą reprezentuoja Gražinos Skabeikytės-Kazlauskienės parengti moksleivių tautosakos pavyzdžiai rašytinės istorijos apie meilę ir Povilo Krikščiūno atrinkti humoristiniai grandininių laiškų sekimai ir parodijos. Vykintas Vaitkevičius pateikia neskelbtos archyvinės medžiagos padavimus iš m.

Moteris Berlyne - PDF

Vilniaus vyskupijos dekanatų aprašymo. Sukakčių skyrelyje pagerbiamas tautosakininkas Stasys Skrodenis, sulaukęs garbingo septyniasdešimtmečio; ųjų gimimo metinių proga Iljos Lemeškino ir Jūratės Šlekonytės prisimenami du pasaulinio garso folkloristai čekų mokslininkas Jiřís Polívka ir vokiečių riebiai deganti zuhause Johannes Bolte.

Recenzijų skyrelyje publikuojamos naujausių folkloristinių leidinių recenzijos: Giedrė Bufienė supažindina su monografija, kuri parengta paremiologo Wolfgango Miederio interviu pagrindu; Vita Ivanauskaitė analizuoja antrąkart išleistą papildytą žymaus tautosakos pateikėjo Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinę; Daiva Vaitkevičienė kritiškai pažvelgia į Marijos Zavjalovos monografiją apie lietuvių ir baltarusių užkalbėjimus; Jurga Sadauskienė pristato neseniai pasirodžiusią Gražinos Skabeikytės-Kazlauskienės monografiją, skirtą vaikų literatūros ir tautosakos sąsajoms; Aušra Žičkienė aptaria Linos Petrošienės knygą apie lietuvininkų dainas, o Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė Živilės Ramoškaitės parengtą Vaikų dainų tomelį; Nijolė Laurinkienė įvertina Rimanto Balsio pastangas monografijoje pateikti lietuvių ir prūsų dievų visumą.

st alexius svorio netekimas

Tomas baigiamas šio pusmečio su folkloristika susijusių svarbiausių įvykių kronika. The publications deal with changes in the traditional genres, their interrelationship with modern culture, the rise and spread of the new folklore forms, the phenomenon of folklorism, and problems occurring in collection and research of the modern folklore.

svorio netekimas 5kg per savaitę

The volume starts with an article by Jurga Jonutytė, in which the author, employing combined methods of phenomenology and narratology, addresses a highly relevant issue of folklore studies, namely, the notion of tradition and its modern developments. Decay of the traditional folklore and the resulting need of re-thinking the understanding of folklore itself are perceived as the most important and urgent task for the modern folklore researchers, which is attempted to solve by relying upon the experience of the foreign colleagues.

Thus, Bronė Stundžienė discusses the common features of the recently recorded folklore materials and the possible research directions with regards to the works by Russian folklorists, while Lina Būgienė introduces a sphere of interdisciplinary research, which is particularly actively developed in the Western countries, i.

Įpilkite visą omarą ir uždenkite, kol jis taps raudonas apie 12 minučių.

A number of hitherto unexamined or hardly sufficiently analyzed themes of modern folklore are also addressed here: e. Radvilė Racėnaitė investigates the contemporary urban legends by comparing them with traditional folk creativity, while Povilas Krikščiūnas discusses variation in the chain-letters.

Folklore functioning in the media also falls into the focus of scholarly attention: Dalia Zaikauskienė analyzes the antiproverbs remakes of the traditional proverbs, while Jūratė Šlekonytė is interested in the April Fools Day pranks published in the newspaper Kauno diena.

The modern forms of magic and superstition prove to be inspiring subjects of research as well.

receptai iš viso pasaulio: kaip namuose sukurti regiono įkvėptus patiekalus

Dovilė Kulakauskienė writes of the practice of invoking spirits in the subculture of the schoolchildren, and Eglė Savickaitė analyzes superstitions of the contemporary students, allegedly related with success or failure at the exams.

Austė Nakienė in her turn introduces phenomenon of folklorism, namely, the Baltic music. This generalized term comprises both archaic and modern music, developed by the Lithuanian, Latvian and Estonian peoples after restoration of independence in Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė describes a peculiar genre of religious ar slaugos metu deginami riebalai, namely, the folk narratives about Barbora Umiastauskaitė- Žagarietėwho is popularly regarded to have been a saint.

Analysis of the traditional folklore genres also gets its due: their change, gradual modernization or inevitable decline is dealt with in a number of articles.

HUGE NEW YEAR GNOME OWN HANDS FOR 500 RUB - NEW YEAR TOYS UNDER A Christmas Tree

Leonardas Sauka discusses 11 12 peculiarities of change manifesting in the character and place names found in the international variants of a popular Lithuanian tale Eglė the Queen of Serpents. Bronislava Kerbelytė focuses her attention on the contemporary anecdotes, revealing their relations with the age-old tradition.