Pereiti prie turinio

Todėl jos visų pirma bendradarbiauja, kad būtų sustiprintas tarptautinis sutarimas dėl kovos su terorizmu, įskaitant teisinę teroro aktų apibrėžtį, ir ypač siekdamos susitarimo dėl Bendrosios konvencijos dėl tarptautinio terorizmo. Šalys laikosi požiūrio, kad masinio naikinimo ginklų MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimas tiek valstybiniams, tiek nevalstybiniams subjektams yra viena iš didžiausių grėsmių tarptautinei taikai ir stabilumui. Straipsnio turinys atitinka mūsų principus redakcijos etika.

Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su korupcija. Šalys aktyviau plėtoja dialogą ir bendradarbiavimą bei skatina laipsnišką konvergenciją užsienio ir saugumo politikos srityje, įskaitant bendrą Europos saugumo ir gynybos politiką BUSPir visų pirma sprendžia konfliktų prevencijos ir krizių valdymo, regioninio stabilumo, nusiginklavimo, ginklų neplatinimo, kontrolės ir eksporto kontrolės klausimus.

Bendradarbiavimas grindžiamas bendromis vertybėmis ir abipusiais interesais ir juo siekiama labiau suartinti politiką ir padidinti jos veiksmingumą, naudojantis dvišaliais, tarptautiniais ir regioniniais forumais. Šalys dar kartą patvirtina įsipareigojančios laikytis nepriklausomybės, suvereniteto, teritorinio vientisumo ir sienų neliečiamumo principų, nustatytų Jungtinių Tautų Chartijoje ir m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio baigiamajame akte, ir skatinti laikytis šių principų plėtodamos dvišalius ir daugiašalius santykius.

Spausdinamos reklamos ir informacijos kaštų mažėjimas 55 colių displėjus su vienu iš ploniausių pasaulyje ekrano kraštu Šis neįtikėtinai ryškus Samsung UDD displėjus tai tiesiog neįtikėtinas sprendimas Jūsų verslui.

Šalys dar kartą patvirtina, kad asmenys, atsakingi už visai tarptautinei bendruomenei susirūpinimą keliančius sunkiausius nusikaltimus, ekologiškas plonas barco likti nenubausti ir juos būtina veiksmingai persekioti nacionalinėmis ir tarptautinėmis priemonėmis, įskaitant Tarptautinį baudžiamąjį teismą TBT. Šalys mano, kad tarptautinei taikai ir teisingumui užtikrinti labai svarbus TBT įsteigimas ir veiksminga veikla.

Šalys susitaria remti TBT, įgyvendindamos Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą ir ekologiškas plonas barco juo susijusius dokumentus ir skirdamos deramą dėmesį jo vientisumo išsaugojimui. Šalys drauge deda daugiau pastangų, kad paskatintų stabilumą, saugumą ir demokratinį vystymąsi regione, visų pirma kartu siekdamos taikiai spręsti regioninius konfliktus.

Šalys dar kartą patvirtina įsipareigojančios tvariai spręsti Padnestrės problemą, visiškai laikydamosi Moldovos Respublikos suvereniteto ir teritorinio vientisumo, ir sudaryti sąlygas imtis bendrų atkūrimo po konflikto veiksmų.

Kol Padnestrės problema bus išspręsta, nedarant poveikio nustatytai derybų formai, ji bus viena iš pagrindinių Šalių politinio dialogo ir bendradarbiavimo bei dialogo ir bendradarbiavimo su kitais suinteresuotaisiais subjektais temų.

Šios pastangos dedamos laikantis bendrų ekologiškas plonas barco taikos ir saugumo palaikymo principų, nustatytų Jungtinių Tautų Chartijoje, m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio baigiamajame akte ir kituose atitinkamuose daugiašaliuose dokumentuose.

Šalys laikosi požiūrio, kad masinio naikinimo ginklų MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimas tiek valstybiniams, tiek nevalstybiniams subjektams yra viena iš didžiausių grėsmių tarptautinei taikai ir stabilumui. Todėl Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti kovojant su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu, visapusiškai laikydamosi prievolių, kurias jos turi pagal tarptautines nusiginklavimo ir neplatinimo sutartis bei susitarimus, ir kitų svarbių tarptautinių prievolių, ir įgyvendindamos jas nacionaliniu mastu.

Šalys susitaria, kad ši nuostata yra esminis šio susitarimo elementas. Be to, Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti kovojant su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu: a imdamosi priemonių, kad ratifikuotų visus kitus atitinkamus tarptautinius dokumentus arba prireikus prie jų prisijungtų ir juos visiškai įgyvendintų, ir b įdiegdamos veiksmingą nacionalinės eksporto kontrolės sistemą, skirtą su MNG susijusių prekių eksportui ir tranzitui kontroliuoti, įskaitant dvejopo naudojimo technologijų galutinio naudojimo kontrolę, tikrindamos, ar jos netaikomos MNG kurti, ir numatydamos veiksmingas sankcijas už eksporto kontrolės pažeidimus.

Dokumentas 52014PC0146

Šalys susitaria reguliariai palaikyti politinį dialogą, kad būtų papildytos ir įtvirtintos šios nuostatos. Šalys pripažįsta, kad neteisėta šaulių ir lengvųjų ginklų ŠILG bei jų šaudmenų gamyba, perdavimas ir platinimas bei jų perteklinis kaupimas, blogas valdymas, nepakankamai apsaugoti sukaupti jų kiekiai gyvenimo įsilaužimai svorio metimui nekontroliuojamas plitimas tebekelia didelę grėsmę taikai ir tarptautiniam saugumui.

ekologiškas plonas prezzo recensioni

Šalys susitaria laikytis atitinkamų prievolių kovojant su neteisėta prekyba ŠILG ir jų šaudmenimis, ir jas visapusiškai įgyvendinti laikydamosi galiojančių tarptautinių susitarimų ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijų, taip pat įsipareigojimų, nustatytų kituose šioje srityje taikomuose tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, JT veiksmų programoje dėl visų rūšių neteisėtos prekybos ŠILG prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo.

Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir užtikrinti savo pastangų koordinavimą, papildomumą ir sąveiką deltiniai riebalai degina pasaulio, regionų, subregionų ir nacionaliniu lygmenimis kovoti su neteisėta prekyba ŠILG ir jų šaudmenimis, ir sunaikinti sukauptus jų kiekius. Be to, Šalys susitaria toliau bendradarbiauti įprastinių ginklų eksporto kontrolės srityje, atsižvelgdamos į m.

Šalys susitaria reguliariai ekologiškas plonas barco politinį dialogą, kad būtų papildyti ir įtvirtinti šie įsipareigojimai. Šalys susitaria kartu veikti dvišaliu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis siekdamos užkirsti kelią terorizmui ir su juo kovoti, laikydamosi tarptautinės teisės, atitinkamų JT rezoliucijų, tarptautinių žmogaus teisių standartų ir pabėgėlių bei humanitarinės teisės.

Todėl jos visų pirma bendradarbiauja, kad būtų sustiprintas tarptautinis sutarimas dėl kovos su terorizmu, įskaitant teisinę teroro aktų apibrėžtį, ir ypač siekdamos susitarimo dėl Bendrosios konvencijos dėl tarptautinio terorizmo. Bendradarbiaudamos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, Šalys ypač didelę reikšmę teikia tolesniam teisinės valstybės principo propagavimui, įskaitant teismų sistemos nepriklausomybę, teisę kreiptis į teismą ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Šalys visapusiškai bendradarbiaus siekdamos veiksmingo teisėsaugos ir teisingumo administravimo sričių institucijų veikimo. Bendradarbiaujant laisvės, saugumo ir teisingumo srityse bus vadovaujamasi pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.

svorio metimas kaise kam kare

Šalys susitaria bendradarbiauti, kad būtų užtikrinta aukšto lygio asmens duomenų apsauga laikantis ES, Europos Tarybos ir tarptautinių teisinių dokumentų ir standartų. Asmens duomenys gali būti apdorojami tik laikantis šio susitarimo I priede nurodytų teisinių nuostatų.

Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su korupcija.

Šalis viena kitai perduoda asmens duomenis tik tada, kai tai būtina tam, kad Šalių kompetentingos institucijos galėtų įgyvendinti šį susitarimą ar kitus tarpusavio susitarimus. Šalys dar kartą patvirtina, kad svarbu bendrai valdyti migracijos srautus tarp Šalių teritorijų, ir aktyviau palaikys visapusį dialogą dėl visų su migracija susijusių klausimų, įskaitant teisėtą migraciją, tarptautinę apsaugą, neteisėtą migraciją, neteisėtą žmonių gabenimą ir prekybą žmonėmis. Bendradarbiavimas bus grindžiamas konkrečių poreikių įvertinimu, atliekamu Šalims tarpusavyje konsultuojantis, ir vykdomas laikantis jų atitinkamų galiojančių teisės aktų.

Saulės energija, surinkta laivo burių

Daugiausia dėmesio bus skiriama: a pagrindinėms migracijos priežastims ir pasekmėms; b nacionalinės teisės aktų ir praktikos, susijusių su tarptautine apsauga, rengimui ir diegimui, kad būtų patenkintos m. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso, m. Bendradarbiaujant taip pat gali būti lengvinama apykaitinė migracija, siekiant vystymosi tikslų.

Šalys užtikrina, kad būtų visiškai įgyvendinti: a m.

Šalys stengiasi didinti piliečių judumą ir ekologiškas plonas barco siekia bendro tikslo — ilgainiui pradėti taikyti bevizį režimą, jei bus sudarytos sąlygos tinkamai valdomam ir saugiam judumui, nurodytos dviejų etapų Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane.

Šalys bendradarbiauja visų formų organizuotos ar neorganizuotos nusikalstamos ir neteisėtos veiklos, taip pat ir tarpvalstybinio pobūdžio, prevencijos ir kovos su ja srityje, pvz.

uogos yra naudingos svorio metimui

Šalys stiprina dvišalį, regioninį ir tarptautinį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, įskaitant glaudesnį Europos policijos biuro toliau — Europolas ir atitinkamų Moldovos Respublikos institucijų bendradarbiavimą. Šalys įsipareigoja veiksmingai įgyvendinti atitinkamus tarptautinius standartus, visų pirma įtvirtintus m. Jungtinių Ekologiškas plonas barco konvencijoje prieš korupciją ir susijusiuose Europos Tarybos dokumentuose, skirtuose korupcijos prevencijai ir kovai su ja.

BELEM in Lisbon, Portugal: from Pastel de Belem to Torre de Belem 😁😋😅

Laikydamosi savo atitinkamų įgaliojimų ir kompetencijos ribų Šalys bendradarbiauja, norėdamos užtikrinti, kad narkotikų klausimams būtų taikomas subalansuotas ir integruotas požiūris. Su narkotikais susijusia politika ir veiksmais siekiama stiprinti struktūras, skirtas kovoti su neteisėtais narkotikais, mažinti neteisėtų narkotikų pasiūlą, prekybą jais ir jų paklausą, šalinti žalingus piktnaudžiavimo narkotikais padarinius sveikatai bei socialinius padarinius ir užtikrinti veiksmingesnę cheminių prekursorių naudojimo neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai prevenciją.

Šalys susitaria dėl reikiamų bendradarbiavimo metodų, kad būtų pasiekti šie tikslai.

Naujas Hotsale Skatinimo FOCO PROYECTOR LED 8W 750LM 12V IP67 NEPRALAIDŪS BARCO IŠORĖ

Veiksmai grindžiami bendrai sutartais principais, suderintais su atitinkamomis tarptautinėmis konvencijomis, ES kovos su narkotikais strategija — m. Šalys bendradarbiauja siekdamos išvengti, kad jų finansinės ir susijusios nefinansinės sistemos būtų naudojamos nusikalstamos veiklos pajamoms plauti ir terorizmui finansuoti.

Bendradarbiaujant taip pat gali būti išieškomas turtas ar lėšos, gauti iš nusikalstama veikla įgytų pajamų. Bendradarbiaujant šioje srityje sudaromos sąlygos keistis susijusia informacija pagal atitinkamus teisės aktus ir taikyti tinkamus kovos su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu standartus, lygiaverčius šioje srityje veikiančių susijusių tarptautinių organizacijų, pvz.

JT pasaulinės kovos su terorizmu strategijos lieknėti nuo kitų atitinkamų savo įstatymų ir teisės aktų. Šalys susitaria plėtoti teisminį bendradarbiavimą civilinės ir komercinės teisės klausimais, kad būtų deramasi dėl daugiašalių teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose konvencijų, visų pirma Hagos konferencijos tarptautinės privatinės teisės konvencijų tarptautinio teisinio bendradarbiavimo bei bylinėjimosi srityje ir vaiko teisių apsaugos konvencijų, šios konvencijos būtų ratifikuojamos ir įgyvendinamos.

Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ekologiškas plonas barco Šalys stengsis stiprinti bendradarbiavimą dėl savitarpio teisinės pagalbos.

Kai tinkama, prisijungiama prie atitinkamų JT ir Europos Tarybos tarptautinių dokumentų ir jie įgyvendinami bei glaudžiau bendradarbiaujama su Eurojustu. Ypač daug dėmesio bus skiriama vykdomųjų funkcijų modernizavimui ir airdyne dėl riebalų nuostolių plonas barco, siekiant, kad Moldovos Respublikos piliečiams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos.

ES ir Moldovos Respublika lengvina ekonomikos reformą, stengdamosi geriau suprasti viena kitos ekonomikos pagrindus. Bendradarbiaudamos Šalys siekia skatinti laikytis ekonominės politikos krypčių, susijusių su veikiančia rinkos ekonomika, ir tokią politiką formuoti bei įgyvendinti.

Moldovos Respublika siekia sukurti veikiančią rinkos ekonomiką ir laipsniškai suderinti savo politikos sritis su ES politikos sritimis, vadovaudamasi ekologiškas plonas barco principais: patikima makroekonominė ir fiskalinė politika, įskaitant centrinio banko nepriklausomumą ir kainų stabilumą, patikimi viešieji finansai ir tvarus mokėjimų balansas.

Siekdamos šių tikslų Šalys susitaria bendradarbiauti: a keistis informacija apie makroekonominę politiką ir struktūrines reformas, makroekonominius rezultatus, perspektyvas ir ekonomikos vystymo strategijas; b kartu nagrinėti abipusiai svarbius ekonominius klausimus, įskaitant ekonominės politikos priemones ir jų įgyvendinimo priemones, kaip antai ekonominių prognozių metodus ir strateginių politinių dokumentų rengimą, kad sustiprintų Moldovos Respublikos politikos formavimą pagal ES principus ir praktiką, ir c keistis makroekonomine ir ekologiškas plonas barco praktine patirtimi, įskaitant viešuosius finansus, finansų sektoriaus raidą ir ekologiškas plonas barco, pinigų ir valiutų keitimo kursų politiką ir sistemas, išorinę finansinę pagalbą ir ekonomikos statistiką.

Taip pat bendradarbiaujant bus keičiamasi informacija apie Europos ekonominės ir pinigų sąjungos principus ir veikimą. Pripažindamos, kad, siekiant sukurti visiškai veikiančią rinkos ekonomiką ir paskatinti prekybą, svarbu užtikrinti veiksmingas bendrovių teisės, įmonių valdymo, apskaitos ir audito taisykles ir praktiką, Šalys susitaria bendradarbiauti šiose srityse: ekologiškas plonas barco akcininkų, kreditorių ir kitų suinteresuotųjų subjektų apsaugos pagal šios srities ES taisykles; b atitinkamų tarptautinių standartų nustatymo nacionaliniu lygmeniu ir laipsniško Moldovos Respublikos taisyklių derinimo su ES apskaitos bei audito taisyklėmis ir c tolesnio įmonių valdymo politikos plėtojimo pagal tarptautinius standartus, taip pat laipsniško Moldovos Respublikos taisyklių derinimo su šios srities ES taisyklėmis ir rekomendacijomis.

Atitinkamos ES taisyklės ir rekomendacijos išvardytos šio susitarimo II priede. Be to, Šalys sieks tobulinti Moldovos Respublikos nacionalinio įmonių registro ir valstybių narių įmonių registrų keitimąsi informacija.

Nėra komentarų Prancūzijos kompanija sukūrė ląsteles fotoelektros sumontuotas valties burėse ir galintis įteikti 1 kW. Pirmasis visos apimties bandymas a burlaivis Rono maršruto. Jie išlaikė išbandymą. Jau sumontuota elektrinė valtis su burėmis.